TIPOLOGIES DE TREBALLTALUSSOS

Tractament i l'estabilització de talussos i vessants

MANTES ORGÀNIQUES

Les mantes orgàniques estan fabricades amb materials naturals, d’origen vegetal, son biodegradables. Actuen com a protecció de la força de la pluja, eviten l’erosió i aporten matèria orgànica al sòl quan es descomponen.

Últimament s’utilitzen les geomembranes, que són làmines geosintètiques.

Es fan servir per posar remei a les pèrdues d'aigua per infiltració o per evitar la contaminació del sòl .

Generalment les geomembranes estan fetes de polietilè, o de polipropilè i poden estar reforçades de una malla de triple torsió.

MALLES METÀL·LIQUES DE TRIPLE TORSIÓ

La malla de triple torsió és un dels sistemes de prevenció i sosteniment més habituals per la protecció contra els despreniments superficials de dimensions reduïdes.

S’utilitzen malles fabricades amb filferro entre 2’0 i 3’0 mm de gruix, i amb forats de malla entre 5 i 10 cm.

Es pot instal·lar en el talús com a sistema de guiatge de petits despreniments, o com a sistema d’estabilització activa mitjançant el seu reforçament amb bulons, ancoratges i cables d’acer.

Té la peculiaritat d’adaptar-se a tot tipus de terrenys.

MALLES DE CABLE

Les malles de cable son panells realitzats amb cable d’acer de 8 a 10.5mm de gruix S’utilitzen per la consolidació de talussos inestables, i de grans volums rocosos.

Els avantatges principals d’aquest sistema  son, l’aplicació continua de la càrrega en tota la superfície del terreny amb un increment de la seguretat i fiabilitat del bulonat, i un impacte  visual reduït.

Ultimament s’estan creant malles de alta resistencia de fins a 120KN/N2.

ANCORATGES I BULONES

L’ancoratge es una tècnica de sosteniment que col·labora a l’estabilitat d’un talús proporcionant una força contraria al moviment de la massa, i incrementant les tensions normals en la superfície de ruptura potencial. Existeixen una gran varietat d’ancoratges, poden ser provisionals o permanents, passius o actius , ancorats per adherència amb resines o ciment .